Hỗ trợ kỹ thuật

Lỗi & Cách sửa

Windows 95/98/NT: Lỗi kết nối
Windows 95/98/NT: Internet Explorer 3.x
Windows 95/98/NT: Internet Explorer 4.x
Windows 95/98/NT: Internet Explorer 5.x
Windows 95/98/NT: Netscape Navigator 3.x
Windows 95/98/NT: Netscape Communicator 4.x
Mac OS: Internet Explorer 3.x/4.x